CombiFoss 7

Производител

Индустрия

Метод на изследване

CombiFoss TM7 имтегрирана система за експресен анализ на мляко и млечни продукти.

Анализ на параметрите на сурово мляко за заплащане едновременно с подобряване на стадото

CombiFoss ™ 7 представлява два интегрирани инструмента MilkoScan ™ 7 RM и Fossomatic ™ 7 за тестване на 18 параметъра на суровото мляко, като уредът обработва до 600 проби на час.

18 параметъра от една проба за шест секунди

CombiFoss 7 има широк спектър от параметри, включващи разширени тестове като следене на кетозисния процес и на неспецифични добавки в мляко (фалшифицирането), за да помогне на клиентите да отговорят на съвременните предизвикателства, като производителността на стадата, ефективността на храненето и защита доставките на сурово мляко.

Повече резултати при по-ниска цена с нова технология

Най-новата технология на поточната система, включваща технология с диамантени кювети, осигурява оптимизирано време за работа. Елементите на кюветата са подсигурени с 10-годишна гаранция, което ви дава възможност да се доверите на надеждността на резултатите, независимо дали анализирате 100 или 600 проби на час.

Оптимизирайте управлението на инструментите с цифрови услуги на FOSS

Осигурете висока производителност на всички инструменти цвързани към вашата мрежа и избягвайте спирането им, като правите подобряване и корекции, докато инструментите продължават да работят. Защитете вашите бази данни и модели за калибриране с автоматично архивиране на данни.

Вид на пробата

Сурово Краве; Овче; Козе и Биволско мляко

Параметри

Общ брой соматични клетки

Мазнини

Протеин( Crude и True)

Лактоза

Сухо вещество

СБО

Урея

Точка на замръзване

Свободни мастни киселини

Казеин

Профил на мастните киселини

Кетоза

И др. като рН, индекс на хомогенизация и неспецифични добавки – фалшификации

Технология

FossomaticTM 7: поточна цитометрия

MilkoScan™ 7 RM: Fourier Transform InfraRed (FTIR) анализ

ОБСК – съгласно ISO/IDF стандарти

FDA/NCIMS и MicroVal (EURL) одобрения

Спецификации за MilkoScan ™ 7 RM

В сравнение с традиционните филтърни калибрирания при МилкоСкан7 голяма част от калибровките са създадени чрез използване на множество от дължини на вълните, избрани свободно от целия Mid-IR спектър, за да се оптимизира устойчивостта и точността., те се наричат пълни спектрални калибровки.

Carry-over (пренос на грешка) за всички компоненти <1% относителна

параметър

измервателен обхват

действителен обхват

повтаряемост

точност сборно мляко

точност мляко от една крава

протеин

0-10%

2-10%

Cv < 0.5%

Cv < 0.9%

Cv < 1.5%

лактоза

0-10%

2-10%

Cv < 0.5%

Cv < 0.9%

Cv < 1.5%

сухо вещество

0-20%

2-20%

Cv < 0.5%

Cv < 1.0%

Cv < 1.5%

урея

10-100mg/dl

10-100mg/dl

Sd < 1.5mg/dl

Sd < 3mg/dl

Sd < 3.5mg/dl

лимонена киселина

0.1-0.5%

0.1-0.5%

Sd< 0.005%

Sd < 0.01%

Sd < 0.015%

точка на замръзване

400-600 m°C

450-550 m°C

Sd < 0.5 m°C

Sd < 4 m°C

N/A

Нови параметри

Профил на мастни киселини – виж приложение №. 64

Кетоза скрининг (BHB – Beta hydroxy butyrate, ацетон)-виж приложение №. 35

Скрининг на сурово мляко за фалшификации – виж приложение №. 5375

Данни за приложението

Капацитет за анализ-100, 200, 300, 400, 500 или 600 проби на час

Взимане на проба-5 ml

Необходима температура на пробата37-42 ° С

Спецификации – Калибрации с пълен спектър

Управление на уреда

Мрежови софтуер – FossManagerTM

Стандарти и одобрения

MilkoScan ™ 7 RM има CE маркировка и отговаря на следните директиви и наредби:

Директива 2014/30 / ЕС за ЕМС (електромагнитна съвместимост)

Директива LVD (ниско напрежение) 2014/35 / ЕС

Директива 2006/42 / EО относно безопасността на машините

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, CLP (EC)

Директива 2002/96 / ЕО за ОЕЕО

Опаковки и отпадъци от опаковки Директива 94/62 / EО

REACH 1907/2006 / EО

Методите на MilkoScan ™ 7 RM съответстват на:

ISO 9622 / IDF 141: 2013

Официалният метод на AOAC 972.16

Чрез използване на дължини на вълните от целия Mid-IR спектър за всеки компонент, калибриранията се оптимизират по отношение на надеждност и / или точност (температура, хомогенизация и влажност на околната среда)

Спецификации за FossomaticTM 7

Измервателен обхват – 0 – 10 mill cells/ml

Действителен обхват – 0.1 – 1.5 mill

Повтаряемост – CV < 6% 100-299k SCC/ml

CV < 4% 300-499k SCC/ml

CV < 3% 500-1500k SCC/ml

Точнос т- < 10% относително спрямо директно микроскопско броене на соматични клетки

Carry-over – < 1% относително

Вид на пробата – сурово краве , овче, козе и биволско мляко

Капацитет – 100, 200, 300, 400, 500 или 600 проби на час

Вземане на проба – 2,5 ml – програмируемо от 2.0-5.0 ml

Препоръчителна температура – 30 – 42 °C (86-107.6 F)

Работен фактор – 100

Управление на уреда

Софтуер – FossManagerTM

Стандарти и одобрения

Fossomatic ™ 7 е маркиран с CE и отговаря на следните директиви и наредби:

Директива 2014/30 / ЕС за ЕМС (електромагнитна съвместимост)

Директива LVD (ниско напрежение) 2014/35 / ЕС

Директива 2006/42 / EО относно безопасността на машините

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, CLP (EC)

Директива WEEE 2012/19 / ЕС

Опаковки и отпадъци от опаковки Директива 94/62 / EО

REACH 1907/2006 / EО

Методът отговаря на:

AOAC

ISO 13366-2 / IDF 148-2: 2006

Лазерно одобрение (FDA), IEC 60825-1

Одобрени от FDA / NCIMS и MicroVal (EURL)

Производител

Индустрия

Метод на изследване

Категория: