За Нас

КРАТКА АНОТАЦИЯ

НА ФИРМА  ЛАБКОНСУЛТ ЕООД

Фирма “Лабконсулт” ЕООД  е регистрирана през 2003 г., като  приемник на дейността на ЕТ”ЛАБКОНСУЛТ-Цветан Йорданов”, основана през 1992 г.

Предмет на дейност – доставка на аналитична апаратура и  осигуряване на консултации в областта на качествения контрол  на храни, мляко и млечни продукти, фуражи, зърно, фармацевтика, петролни продукти и опазване на околната среда (води, почви, въздух).

Дейността й  е концентрирана  в две главни направления – доставка  на аналитична апаратура, резервни части и консумативи, гаранционен и следгаранционен сервиз  и осигуряване на консултации в областта на качествения контрол и опазване на околната среда.     

ПАРТНЬОРИ:

FOSS Analytical – Дания :

Аналитична апаратура за контрол на зърно, месо, мляко, месни и млечни продукти, вино, фуражи и др.

Оpsis – Швеция:

Апаратура за емисионен и имисионен контрол на  атмосферен въздух вкл.  фини прахови частици ( ФПЧ10 и ФПЧ2,5)

Durag – Германия :

Апаратура за контрол на емисии прах

Gasmet – Финландия:

Портативни  анализатори на газови смеси

API Teledyne/Envimet   Австрия

Референтни газанализатори за емисии

Normalab – Франция:

Апаратура за контрол на петролни продукти

Pfeuffer – Германия

Апаратура за пробовземане и почистване на зърно

BoMill  AB – Швеция:

Апаратура за идентифициране , анализ и сортиране на всяко отделно  зърно в партидите зърно.

Eijkelkamp – Холандия

Апаратура за пробовземане, анализ и контрол на води и почви, управление на води, МТО станции

Фирма “Лабконсулт “ е сертифицирана съгласно ISO 9001

ОСНОВНИ КЛИЕНТИ:

 • Министерство на околната среда и водите
 • Министерство на отбраната
 • Министерство на земеделието и горите
 • Регионални инспекции по околна среда и води
 • Национална ветеринаро-медицинска служба – СД-ДВСК и РВМС – Настояща Българска Агенция по безопасност на храните и поделения
 • Национална служба по зърното и поделения й
 • Национална служба по карантина на растенията
 • ИА по Селекция , Апробация и Сортоизпитване
 • ИА по селекция и репродукция в животновъдството
 • Централна лаборатория при  Агенция Митници
 • Летище София ЕАД
 • Мелници
 • Фуражни заводи
 • Зърнопроизводители
 • Мляко и месопроизводители и преработватели
 • Аурубис  Пирдоп
 • КЦМ  Пловдив
 • ТЕЦ “Свилоза” Свищов
 • ТЕЦ Варна
 • Неохим Димитровград
 • ЛукОил-Нефтохим  Бургас
 • Петрол / Нафтекс АД
 • Биовет  Pазград
 • Биовет  Пещера и др.

ИЗПЪЛНЕНИ  ПРОЕКТИ

2015 г.    Изграждане и доставка на Мобилна автоматична станция за контрол емисиите от ТЕЦ  за АБЕА

2014 г.     Изграждане и доставка на Мобилна автоматична  лаборатория  за контрол на химически, биологични и радиоактивни агенти за нуждите на Гражданска защита

2013 г.    Изграждане и доставка на 15 бр. мобилни автоматични станции за контрол качеството на въздуха при аварийни ситуации  за нуждите на МОСВ

2011 г.    Изграждане и доставка на Мобилна автоматична станция за контрол качеството на атмосферен въздух в Бургас за нуждите на Община Бургас

2009 г.   Доставка  и монтаж на аналитично измервателно оборудване за мляко – 2 комплексни лаборатории  по Програма ФАР

2008 г.   Доставка  и монтаж на аналитично измервателно оборудване – НСЗ  по Програма ФАР

2008 г.   Доставка  и монтаж на аналитично измервателно оборудване – ИАСАС  по Програма ФАР

2008 г.   Доставка  и монтаж на  измервателно оборудване  и метеорологични станции – НСРЗ  по Програма ФАР

2008 г.   Доставка и монтаж на аналитично измервателно оборудване – Агенция  Митници по Програма ФАР

2007 г.   Доставка и монтаж на хидрометрично оборудване – ТЕЦ Варна

2007 г.   Доставка и монтаж на  станция за мониторинг на атмосферния въздух – ОЦК Кърджали

2006 г.   Доставка  и монтаж на две системи за мониторинг на атмосферния  въздух – МОСВ ( Стара Загора)

2006 г.   Доставка и монтаж на  система за мониторинг на специални дейности – МО ( Змеево)

2006 г.   Доставка и монтаж на аналитично измервателно оборудване – ИАСАС по Програма ФАР

2006 г.   Доставка и монтаж на  станция за мониторинг на атмосферния въздух – ТЕЦ Варна

2005 г.   Доставка и монтаж на  станция за мониторинг на атмосферния въздух – КЦМ Пловдив

2005 г.   Доставка и монтаж на аналитично измервателно оборудване – НВСМ  София

2005 г.   Доставка и монтаж на система  за емисионен контрол за – ТЕЦ Свилоза

2004 г.   Доставка и монтаж на система  за емисионен контрол за – Кремиковци

2003 г.   Доставка и монтаж на 11  станции за анализ на прах – МОСВ

2003 г.   Доставка и монтаж на уреди за анализ на води в 14 лаборатории в системата – МОСВ

2003 г.   Доставка и монтаж на система  за емисионен контрол – Неохим Димитровград

2001/2002    Доставка и монтаж на 14 станции в България и Румъния за контрол на трансграничното замърсяване на въздуха в района на долен Дунав по Програма ФАР

1999 г.    Доставка и монтаж на система  за емисионен контрол – Юнион Миниер (Аурубис)  – Пирдоп

1997 г.    Доставка и монтаж на 4 станции за мониторинг на атмосферното замърсяване – МОСВ

1997 г.    Доставка и монтаж на комплексна лаборатория за анализ на почви, води и растения –  ИП”Пушкаров” по Програма ФАР

1995 г.    Доставка на система за контрол на водни потоци – Агрополихим Девня