Gasmet GT5000 Terra FTIR

Производител

Метод на изследване

Индустрия

Gasmet GT5000 Terra FTIR  

е съвременен, лесен за употреба уред за анализ на газове.Mоже да открива едновременно до 25 газа, осигурявайки валидирани резултати за 25 секунди. Спектроскопията,  използаща транформацията на Фурие  в инфрачервената област, дава надеждни измервания с ниски граници на откриваемост и възможност за истински мулти-компонентен анализ. Библиотеката на измерваните газове може да се променя от потребителя чрез лесен за работа интерфейс като се осигурява изключителна гъвкавост и възможност да се отговори на всякакво изискване при измерването на открито.

 

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ.

Пробата газ се всмуква в анализатора  от вградена помпа през филтър за частици и тръбичка тип Tygon. Анализаторът работи в постоянен режим като измерва времево-претеглени средни стойности на определена от потребителя дължина от 1 секунда до 5 минути. Анализаторът на GT5000 Terra има възможност границите на откриване да са под ppm без да използва сорбент уловители за предварителна концентрация на пробата, което гарантира кратко време за реакция.

Необходимо е  калибриране на нулата с чист въздух или азот. Не са необходими носещи газове, специални газове за тестване или други консумативи.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Gasmet GT5000 Terra може да се използва по различни начини. Кратките времена на измерване ( 5 секунди ) позволява бързо идентифициране на газовете, докато по-дългите времена на измерване (1-3 минути)дават възможност за проследим газов анализ.Вградените GPS  и цифрова камера могат да се използват за свързване на имерванията с географски координати и снимка на площадката .

ХИГИЕНА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

Измерване на качеството на въздуха на работното място – летливи органични вещества при постоянни тестове .

БОЛНИЦИ

Газове за упойка, газове за стерилизация, лабораторни разтворители.

ОТКРИВАНЕ НА ИЗТИЧАНИЯ

Летливи органични вещества, фреони, неорганични газове – всички с един анализатор.

ФУМИГАНТИ

Откриване на остатъчни газови пестициди.

ИЗМЕРВАНИЯ НА ГАЗОВЕ В ПОЧВИ

Идентификация на хлорирани въглеводороди и

бензени,толуол,етилбензени, ксилени  при саниране на площи.

ПРИ ЕКИПИ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНИ ПРИ ОПАСНИ СИТУАЦИИ

Идентифициране и определяне на количеството на токсични промишлени химикали и военни химични вещества.

Идентификация както на органични , така и на неорганични съединения.Мулти- компонентен анализ като стандарт ( макс.25 съединения, анализирани едновременно с Calcmet Lite ).Наслаганите интерференции автоматично се компенсират при анализа/Възможност да се съхранява спектъра за последващ анализ с лаптоп и софтуер Calcmet Pro ( има налична химическа библиотека 5000+  за идентифициране на непознати съединения )

НИСКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ И ЗДРАВА КОНСТРУКЦИЯ

Няма сензори, които следва да се подменят редовно

Материали, издържащи на корозия и замърсявания

Не са необходими калибрирания за проверка, само калибриране на нулата с азот или въздух

БЪРЗ ПУСК, ЛЕСНА УПОТРЕБА

Не е необходима подготовка на пробата

Работи на батерии с няколко часа работно време Напълно преносим с безжична връзка между анализатора и преносимия малък компютър

Анализаторът Gasmet GT5000 Terra е стардартно снабден с малък преносим компютър със защита IP67 и софтуер Calcmet Lite. Големите бутони на сензорния екран и клавиатурата са лесни за ползване дори при трудните условия на открито. Всички измерени данни се съхраняват на компютъра и могат да се изпратят като съобщения по елекронната поща, с вградения 3G модем и безжичен LAN адаптер.

ОБШИРНА БИБЛИОТЕКА

Анализаторът GT5000 Terra се доставя с устойчив преносим компютър и софтуер Calcmet. Работата само с бутони и подаваните инструкции на екрана при Calcmet Lite правят уреда лесен за ползване. Софтеурът Calcmet Professional позволява на потребителите пълен контрол над  уреда.

 

За подробна информация може да се обаждате на тел. 0887 23 70 29

или да посетите сайта на фирма GASMET

Към сайта на производителя
Производител

Метод на изследване

Индустрия

Категория: