Eijkelkamp

Производител

Индустрия

, , ,

 

Royal Eijkelkamp е лидер в областта на иновациите и производството на инструменти и апаратура за научни цели в сферата на селското стопанство и опазването на околната среда.

Посредством широката си продуктова гама, съчетана с високото си качество и ефективност компанията се ползва с изключителна популярност и доверие в световен мащаб, тясно специализирана в производството на оборудване, намиращо приложение при пробонабирането,изследването и анализа на:

почви

определяне състава на почвата (соленост, проводимост, влажност)

методи на почвеният анализ (пипетен апарат за определяне механичния съставна почвата, калциметър, тестов апарат за водопропускливостта на почвата)

вземане на проби и анализ на ненарушени и полунарушени почвени проби

детерминация и мониторинг на наноси и утайки във водните басейни.

води

измерване нивото на водата (уреди от фамилията Diver, Esense), даталогер

измерване течението на водата в реки, напоителни канали и др.

лабораторно или полево определяне качеството(химичният състав) на водата

мониторинг на околната среда

измерване основните елементи на климата (скорост и посока на вятъра, валежи, влажност на въздуха, атмосферно налягане, температура, радиация)

методи на измерване (метео даталогер, агрометео станция, сензори за отделните компоненти на климата)

мониторинг, обработка на данните и обмен на информация.

Изберете вида на оборудването което ви интересува

 

Свредлово и почвено пробовземно оборудване

Лабораторно оборудване

Сензори и мониторинг

Семплери за подпочвени води

Семплери за утайки

Инструменти за обработка на оборски тор

Измервателно оборудване – полеви тип

Консумативи

 

 

Производител

Индустрия

, , ,

Категория: